കൊച്ചി ജൂദന്മാരുടെ ജീവിതരീതി|പിന്നെ കൊച്ചിക്കാരുടെ പള്ളി ഇസ്രായേലിൽ|cochin jews history|#EP2 Kaippan

0കൊച്ചി ജൂദന്മാരുടെ ജീവിതരീതി||പിന്നെ കൊച്ചിക്കാരുടെ പള്ളി ഇസ്രായേലിൽ||cochin jews history
#lifestyleofjews #kaippans #cochinjews #dayinmylife #traveling #villagelife
Shintos Channel 👇
@ShintoS Vlog

You tube channel link: Kaippan vlogs
https://www.youtube.com/c/TechMalluGarage

Facebook page link : kaippan’s
https://www.facebook.com/mallufactory1/

Instagram : kaippan vlogs
https://www.instagram.com/p/CBI3AWxhpE5/?igshid=uxxo7dsvhnzt

Music credit: NCS

Thumbnail credit:Leni’s world Malayalam
https://youtube.com/c/LenisWorldMalayalam

Gadgets: I phone 11 pro max , GoPro Black 9 ,DJI Gimbals
Editing software: IMOVIE
Email:Mallufactory@gmail.com
Phone number:+972559512469
Thank you very much for your great support love you All❤️❤️❤️

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.