بیرکاری ٦ بنەڕەتی، بەرگی ١، لاپەڕە ١٩ وانەی ٤٧ birkari poly 6 lapere 19 waney 47

0💚💛❤️ ‎نزیكەی ٣٠ دانە لینكم لێرە دانایە یەكێكیان هەر دەبی بەسوود بیت ❤️💛💚

‎لیستی وانەی بیركاری بۆ هەموو پۆلەكان كلیك لێرە بكە https://www.youtube.com/c/KurdistanKurd/playlists

‎بیركاری پۆلی سێی بنەڕەتی birkari poly 3 https://www.youtube.com/watch?v=agt7uuooFG4&list=PL7Y9-pbLUladcdNckDlrVcNFvCSHIVlFu

‎بیركاری پۆلی چواری بنەڕەتی بەرگی ١ birkari poly 4 https://youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlaca6lXGrRTxtIH16tQ35Uht

‎بیركاری پۆلی چواری بنەڕەتی بەرگی ٢ birkari poly 4 https://www.youtube.com/watch?v=B5QyxLLg5hY&list=PL7Y9-pbLUlaf0lK2P_EMsuGwak0isFyI-

‎بیركاری پۆلی پێنجی بنەڕەتی بەرگی ١ birkari poly 5 https://youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUladYwla4I0PeimP1-7irmwxr

‎ بیركاری پۆلی پێنجی بنەڕەتی بەرگی ٢ birkari poly 5 https://youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlae7dTrWN85XrptkfzigxnRr

‎بیركاری پۆلی شەشی بنەڕەتی بەرگی ١ birkari poly 6 https://youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlacZ-y9t4458iKyFFH2Bf6YM

‎بیركاری پۆلی شەشی بنەڕەتی ٢ birkari poly 6 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlacSrxn30uQblRULFDjylehO

‎بیركاری پۆلی حەفتی بنەڕەتی birkari poly 7 https://youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUladPCzW9cSejzCHTCNhp8mj9

‎بیركاری پۆلی هەشتی بنەڕەتی birkari poly 8 https://youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUladZ_38XBT_cWAG3aL99DGuv

‎بیركاری پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی birkari poly 9 https://youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUladD_QjYA1NCr5gmF_SO5rm8

‎بیركاری پۆلی دەیی زانستی birkari poly 10 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlaeRAL1qhPE3nSh5f5SGsOUf

‎بیركاری پۆلی دەیی وێژەیی birkari poly 10 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUladXFc6Hyn0dvWkOGNZPEPge

‎بیركاری پۆلی یازدەیی زانستی birkari poly 11 https://youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlaf06bkRZyjxO7wBGs1BTVKh

‎بیركاری پۆلی یەكی بنەڕەتی birkari poly 1 https://youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlaeBmoyHncEOEPy9ODj9Bi-n

‎كوردی پۆلی یەكی بنەڕەتی kurdi poly 1 https://youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUladcot5z6XVWD9L9w3Z-9Mmw

‎كوردی پۆلی دووی بنەڕەتی kurdi poly 2 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlafdV-WOORMPScoMDvbJDauo

‎كوردی پۆلی چواری بنەڕەتی kurdi poly 4 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlaeZBuFEmhJ45rv4ABeFm8B5

‎كوردی پۆلی پێنجی بنەڕەتی kurdi poly 5 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlacV9Lw-amOrwZ1EF8GT_Qqe

‎كوردی پۆلی شەشی بنەڕەتی kurdi poly 6 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlafpubnVAR67sihhIbBxTKnn

‎كوردی پۆلی حەفتی بنەڕەتی kurdi poly 7 https://youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlaeSMmnMU7raMFLXdyMzTYXE

‎عربی پۆلی چوارەمی بنەڕەتی arabi poly 4 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlac3uJ376Y9rWTsLx3wImzN0

‎داڕشتن https://youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlaf3azbdP4jCUC3grn0Ytemg

‎فێربوونی زمانی سویدی lär dig svenska https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUladFxQs-FDQuJpWIBjJ-6dqX

Lär dig kurdiska فێربوونی زمانی كوردی https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlae3ZraJU4zBeP1RDAE1ow15

‎ریاضیات للصف السادس الاساسی https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlaeQyNeUVstHvbsSlHIxy8Fi

Matematik grundvux delkurs 1 och 2 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUladVrcIUnY8QYQqqdLukuUxa

Matematik grundvux delkurs 3 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlafw4xOXT8-iHlL1AS7cP1Zp

Learn Kurdish https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlac1z4j8HkxqlSefZ3GFKOMs

Matematik 1a https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlad0zKUSTsjzFbOXut_qIdxi

Matematik 2a https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlaelon04BjbJLnLh_27wULSH

Matematik 3bc https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlaf4tB5UF6bS8aGHX8wxbtTy

‎وەرگێڕانی گوگڵ google translate https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlaerNHKfT1DgwaPeJkzYgHx1

‎چیڕۆكی منداڵان https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y9-pbLUlacsdu5GnmwBo9TyjO2UQL5W

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.